komornik

Jakie są najważniejsze obowiązki komornika?

Artykuł zaktualizowany 3 października 2021


Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, prowadzącym egzekucję. Do jego głównych obowiązków należy wykonywanie orzeczeń sądowych, weryfikację i poszukiwanie majątku dłużnika oraz zabezpieczanie spadku.


Czym zajmuje się komornik?

Komornik generalnie prowadzi egzekucję przeciwko dłużnikowi. Jego głównym zadaniem jest egzekwowanie długów, czyli ściąganie należności od dłużników, którzy zalegają ze spłacaniem np. kredytów lub chwilówek, a także innych zobowiązań, w ramach których toczyło się postępowanie sądowe. Zakres jego obowiązków określa kodeks postępowania cywilnego (KPC), a także Ustawa o komornikach sądowych (UoKsie). Ten ostatni akt prawny zawiera prawa i obowiązki, których powinien przestrzegać ten urzędnik państwowy.

Zgodnie z UoKsie komornik jest obowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa, zarządzeniami i zalecaniami uprawnionych organów nadzoru administracyjnego, orzeczeniami sądowymi, a także złożonymi ślubowaniami i zasadami etyki zawodowej.

Co należy do obowiązków komornika?

Zgodnie z obowiązującym polskim prawem, komornik zajmuje się następującymi zadaniami:

  • Wykonuje orzeczenia sądowe, dotyczące spraw o roszczenia finansowe i majątkowe oraz zabezpiecza te roszczenia.
  • Sporządzanie protokołów stanu faktycznego przed wydaniem orzeczenia lub wszczęcia postępowania sądowego.
  • Wykonywanie innych działań egzekucyjnych i wykonawczych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli podlegają wykonaniu bez klauzuli.
  • Doręczanie zawiadomień sądowych i innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru, w tym obwieszczenia.
  • Poszukiwanie majątku dłużnika na życzenie wierzyciela.
  • Sprawowanie nadzoru urzędowego nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi na wniosek organizatora licytacji.
  • Zabezpieczenie spadku i sporządzanie spisu majątku po spadkodawcy.

W jaki sposób komornik może przeprowadzić egzekucję długu?

Komornik może ściągnąć należności od dłużników w dwóch akceptowalnych formach.

W pierwszej formie poprzez zajęcie części wynagrodzenia osoby zadłużonej. Zgodnie z polskim prawem komornik nie może zająć całości zadłużenia. Kwota ta zależy od rodzaju umowy, na jaką jest zatrudniony dłużnik oraz od rodzaju i wielkości zadłużenia. Kwota wolna od zadłużenia, czyli to, co komornik zostawia na koncie dłużnikowi, uzależniona jest od płacy minimalnej. Na ogół jest to kwota 75% minimalnego wynagrodzenia brutto. Osobie, która pracuje na umowę o pracę i zarabia więcej niż najniższa krajowa, to komornik może zabrać maksymalnie do połowy jej wynagrodzenia. Jeżeli dłużnik zalega z alimentami to nawet 60% wynagrodzenia.

W przypadku osób zatrudnionych na umowy cywilno- prawne (umowa o dzieło i umowa zlecenie) komornik może zabrać całą pensję, o ile nie jest to ich główne źródło utrzymania. W takim przypadku stosowane są przepisy, jak przy umowie o pracę.

W najlepszej sytuacji są osoby zatrudnione na umowę o prace i zarabiające najniższą krajową. Takiemu dłużnikowi komornik nie może zabrać nic. Natomiast może zająć emeryturę, rentę oraz dochody z innych tytułów.

Jeżeli komornik nie może z jakichś powodów ściągnąć należności z konta dłużnika, bo np. nie ma tam wystarczającej sumy pieniędzy, to wtedy pozostaje egzekucja majątku dłużnika. W tym celu może zająć nieruchomości dłużnika, jak i ruchomości (samochód, maszyny rolnicze itp.) oraz wierzytelności i inne prawa majątkowe.

Artykuł powstał we współpracy z https://mielec.komornik.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *