prawnik

Jakie obowiązki ma komornik?

Artykuł zaktualizowany 19 grudnia 2021


Komornik nie cieszy się dobrą opinią ze względu na charakter wykonywanych czynności. Egzekucja długu nie jest przyjemną sprawą, dlatego ten rodzaj profesji na ogół nie jest lubiany. Komornik posiada szereg uprawnień i obowiązków, które musi wykonywać. W zakresie obowiązków podlega bezpośrednio nadzorowi prezesa sądu rejonowego, przy którym sprawuje urząd. Jego zwierzchnikiem jest Minister Sprawiedliwości, który powołuje go na stanowisko. 


Czym zajmuje się komornik?

Do funkcji zadaniowych komornika należy odzyskiwanie i ściąganie należności pieniężnych, z tytułu niespłacanych długów i kredytów. Dlatego  cieszy się złą sławą. Oprócz tego wykonuje również inne orzeczenia, takiej jak: eksmisję, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, odebranie nieruchomości, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza po zmarłym oraz wiele innych.

Jakie zadanie wykonuje komornik?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi do obowiązków komornika należy:

  • Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • Sporządzenie protokołów stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia;
  • Wykonywanie innych tytułów egzekucyjnych i wykonawczych, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów;
  • Doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń i  innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru;
  • Poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela
  • Sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, tylko na wniosek organizatora licytacji;
  • Zabezpieczenie spadku i sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Obowiązek zachowania tajemnicy

Komornik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy okoliczności prowadzenia sprawy, których powziął wiadomość, ze względu na wykonywane czynności. Zatem wszelkie sprawy egzekucyjne, dotyczące wierzyciela i dłużnika nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Obowiązek ten dotyczy  również informowania osób trzecich, o planowanych czynnościach komorniczych. Komornik jest zwolniony z obowiązku tajemnicy, gdy składa zeznanie przed sądem jako świadek oraz jako strona przed sądem lub prokuratorem. W postępowaniu karnym prokurator lub sędzia mogą zwolnić komornika z obowiązku zachowania tajemnicy. Wtedy obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy wszystkich okoliczności i spraw prowadzonych przez komornika.

Zasady wykonywania zawodu komornika

Komornik jest zobowiązany wykonywać wszystkie swoje czynności i obowiązki zgodnie z przepisami prawnymi. Uporczywe lub rażące naruszenie prawa przez komornika stanowi podstawę do jego zwolnienia z tej funkcji.

Podczas wykonywania czynności komornik zobowiązany jest do używania identyfikatora, wydanego przez Krajową Radę Komorniczą. Identyfikator powinien zawierać zdjęcie, imię i nazwisko uprawnionej osoby, określenie pełnionej funkcji oraz oznaczenie sądu, przy którym działa. W ten sposób wiemy, że mamy do czynienia z osobą uprawnioną do podejmowania czynności egzekucyjnych. Komornik posiada kancelarię komorniczą, w której przyjmuje interesantów.

Artykuł powstał we współpracy z mielec.komornik.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *