prawnik

Czym różni się radca prawy od adwokata?

Artykuł zaktualizowany 3 października 2021


Radca prawny i adwokat to dwa różne specjalności prawne. Co prawda obecnie te różnice się nieco zacierają ze względu na to, że wielu prawników posiada obydwie specjalizacje. Niemniej jednak gdy mamy problem natury prawnej, często nie wiemy do kogo się zwrócić, czy do adwokata, czy może do radcy prawnego. Zatem jakie są różnice między radcą a adwokatem? Do kogo się zwrócić po poradę?


Kim jest radca prawny?

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego reguluje ustawa z 6 lipca 1982 o radcach prawnych. Zgodnie z definicją tejże ustawy art. 4, wykonywanie tego zawodu polega na świadczeniu pomocy prawnej.

Od 1 lipca 2015 radca prawny może być również obrońcą w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. O ile nie pozostają w stosunku pracy. Zatem uprawnienia te przysługują radcom prawnym będących na umowach cywilnoprawnych w kancelarii radcy prawnego lub w spółce. Wymóg ten nie dotyczy pracowników naukowych lub naukowo- dydaktycznych. Po zmianach przepisów, świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego dotyczy udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, sporządzanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami jako pełnomocnik lub obrońca.

Kim jest adwokat?

Prawo o adwokaturze reguluje wykonywanie zawodu adwokata. Na jego podstawie funkcjonuje samorząd adwokacki, przeprowadzane są egzaminy na aplikacje oraz na jego zasadach adwokaci prowadzą działalności gospodarcze. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a więc:

  • sporządzaniu opinii prawnych;
  • udzielaniu porad prawnych;
  • występowaniu przed sądami i urzędami;
  • sporządzanie projektów aktów prawnych.

Jakie są różnice między zawodem adwokata a radcy prawnego?

Przed zmianą przepisów w 2015 roku tylko adwokat mógł być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Natomiast radca prawny nie mógł reprezentować swojego klienta w sprawach o takim charakterze. Obecnie radca prawny może być jednocześnie obrońcą swojego mocodawcy, o ile nie pozostaje w stosunku pracy.

Radcy prawni mogą również występować w sprawach rodzinnych m.in. rozwodowych. Ponadto radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Natomiast adwokat może wykonywać swój zawód jedynie w drodze działalności gospodarczej lub jako wspólnik kancelarii albo spółki. Różnica polega na tym, że z adwokatem możemy zawrzeć umowę cywilnoprawną, a radcę prawnego możemy zatrudnić w naszej firmie.

Podsumowanie

Zmiany w przepisach prawnych odnośnie zawodu radcy prawnego i adwokata mają na celu połączyć te dwa zawody w jedną praktykę prawniczą. Polska jest jednym z niewielu państw w Europie, gdzie mamy do czynienia ze swego rodzaju dualizmem tych zawodów prawniczych. W innych państwach UE mamy do czynienia z jednym zawodem.

Niemniej jednak zarówno do adwokata, jak i radcy prawnego można iść,  gdy się ma problem z prawem cywilnym, rodzinnym i administracyjnym. Prawnicy obydwu specjalności mogą reprezentować klienta w sądzie cywilnym, administracyjnym, przed urzędami i organami władzy publicznej, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz w sądzie najwyższej instancji.

Wsparcia merytorycznego przy tworzeniu artykułu udzielił nam komornik z Rzeszowa – https://rzeszowkomorniksadowy.pl/. Dziękujemy za pomoc!

Dodaj komentarz