mezczyzna przy komputerze

Czym jest KRS i jakie informacje zawiera?

Artykuł zaktualizowany 22 czerwca 2023

Legalne prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wymaga jej zarejestrowania. Jednym z rejestrów gromadzących dane o firmach jest KRS. Co to takiego? Jak funkcjonuje i przez kogo jest prowadzony KRS? Jakie informacje zawiera? Sprawdź!

KRS – co to jest?

KRS to Krajowy Rejestr Sądowy, który działa od 1 stycznia 2001 r. na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym [Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769]. KRS zastąpił Rejestr Handlowy, który charakteryzował się dużymi ograniczeniami w zakresie dostępności danych. Informacje zgromadzone w Krajowym Rejestrze Sądowym są natomiast jawne. Co więcej, zapewnienie powszechnego i niezawodnego dostępu do informacji jest jego głównym zadaniem.

KRS funkcjonuje jako centralna informatyczna baza danych i zawiera 3 rejestry:

 • Rejestr przedsiębiorców,
 • Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (od 1 lutego 2019 roku został zastąpiony Centralnym Rejestrem Restrukturyzacji i Upadłości).

Dzięki temu, że KRS pozwala sprawdzać kluczowe dane podmiotów, pomaga zapewniać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Informacje w Krajowym Rejestrze Sądowym

Co można znaleźć w KRS? Rejestr przechowuje wszystkie najważniejsze informacje dotyczące podmiotów, które mają obowiązek uzyskać wpis do KRS.

Co można znaleźć KRS?

Rejestr przedsiębiorców to 6 działów, które zawierają kolejno:

 1. podstawowe informacje o firmie, m.in. formę prawną działalności gospodarczej, dane podstawowe spółki, umowę spółki;
 2. informacje o informacje o prokurze, osobach pełniących tę funkcję i rodzaju udzielonej prokury oraz sposobie reprezentacji jednostki, wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki osobowej;
 3. informacje o typie prowadzonej działalności w formie kodów PKD, a także informację o tym czy było złożone roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności jednostki oraz wzmiankę o złożonym sprawozdaniu z badania  sprawozdania finansowego (jeżeli było takie badanie przeprowadzone);
 4. informacje o zaległościach np podatkowych, z tytułu ZU, celnych, jak i również o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikowi z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych oraz o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym;
 5. informacje o powołaniu i odwołaniu kuratora;
 6. informacje o powołanym zarządzie, otwarciu i zakończeniu likwidacji, a także o upadłości podmiotu.

Czyje informacje znajdziesz w KRS?

Rejestr KRS zawiera informacje o wszystkich podmiotach, które są zobowiązane do uzyskania w nim wpisu. Oznacza to m.in.:

 • spółki prawa handlowego (spółki jawne, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne),
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • przedsiębiorstwa zagraniczne,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

Ponadto obowiązek wpisu do KRS dotyczy innych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W rejestrze KRS nie ma natomiast informacji na temat przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych. Te osoby podlegają bowiem rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jak sprawdzić informacje o firmie w KRS?

Najważniejsze informacje o dowolnym podmiocie zarejestrowanym w KRS możesz sprawdzić online, poprzez stronę KRS-firma.pl. Wystarczy podać nazwę firmy, KRS, NIP lub REGON i nacisnąć przycisk „Szukaj w rejestrze KRS”.  Jest to najprostszy sposób na uzyskanie najważniejszych informacji zawartych w rejestrze. Inną metodą jest skorzystanie z wyszukiwarki rządowej dostępnej w serwisie e-KRS.

Opracowano na zlecenie Biura Informacji Kredytowej SA.

Dodaj komentarz