kierownik budowy

Kierownik budowy – kiedy jest potrzebny i jakie ma obowiązki?

Każdy, kto buduje dom wie, że osobą niezbędną przy każdej inwestycji jest kierownik budowy. To on jest odpowiedzialny za całość prac budowlanych. Dba o to, by przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

O tym, że bez kierownika budowy nie można rozpocząć żadnych prac, wie każdy inwestor, który otrzymał pozwolenie na budowę. Sytuacja ta dotyczy zarówno budowy nowego domu, jak i rozbudowy już istniejącego. W przypadku nowo budowanego domu, zwykle poszukiwania kierownika budowy następują po wyborze gotowego projektu domu, a przed wbiciem pierwszej łopaty. Warto dodać, że kierownik budowy jest niezbędny na każdej budowie, nawet domku letniskowego czy budynków składanych z gotowych modułów. Jakie są obowiązki kierownika budowy i za co jest odpowiedzialny?

Kierownik budowy – kto to jest?

Najprościej rzecz ujmując, kierownik budowy to osoba zarządzająca wszelkimi pracami budowlanymi przy wznoszeniu lub rozbudowie budynku. Musi on dbać o to, by spełnione zostały wszelkie przepisy i normy prawne, a budowa była zgodna z prawem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem w ramach wykonanego projektu. Oprócz tego jest to człowiek, który odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy. Za nieprawidłowości i błędy ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i zawodową. Każda budowa oznacza więc konieczność zatrudnienia kierownika budowy. Swoje działanie zaczyna on od podpisania umowy z inwestorem i wypełnienia dziennika budowy.

Czym jest dziennik budowy?

Kierownik budowy jest osobą wpisaną z imienia i nazwiska do dziennika budowy. Ma on status dokumentu urzędowego, a uzyskasz go w opieczętowaniu w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę. Wszystkie prace i inne kwestie związane z inwestycją muszą być odnotowane w takim dzienniku. Oprócz kierownika, wpisów w dzienniku budowy może dokonywać również inwestor, projektant (architekt), geodeta, inspektor nadzoru inwestorskiego i pracownicy nadzoru budowlanego w ramach prowadzonych czynności kontrolnych.

Jakie obowiązki ma kierownik budowy?

Kierownikiem budowy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie techniczne zdobyte na kierunkach związanych z architekturą lub budownictwem. Następnie musi on zdać specjalny egzamin organizowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Sprawdza on znajomość procesu budowy i praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na studiach. Po zdaniu egzaminu, osoba taka otrzymuje uprawnienia budowlane. Aby móc pracować jako samodzielny kierownik budowy, trzeba jeszcze odbyć praktykę zawodową pod opieką doświadczonego fachowca. Dopiero po spełnieniu tych wymagań i oficjalnym wpisie do rejestru centralnego oraz na listę członków izby samorządu zawodowego można wykonywać funkcję kierownika budowy.

Musisz wiedzieć, że kierownik budowy reprezentuje wykonawców, a nie interesy inwestora. Wszystkie jego obowiązki określa Prawo Budowlane w art. 22, a dzielą się one na trzy etapy:

  • na początku inwestycji
  • w czasie budowy
  • po zakończeniu prac.

kierownik budowy w trakcie budowy

Co musi zrobić kierownik budowy przed rozpoczęciem prac?

Okazuje się, że działanie kierownika jest konieczne jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Musi on w wydziale nadzoru budowlanego złożyć oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierowania konkretną inwestycją. Pisemnie dokonuje także przejęcia od inwestora placu budowy i wszelkiego sprzętu. Następnie powinien zabezpieczyć teren budowy, znajdujące się na nim obiekty i urządzenia, kolejno musi ogrodzić plac budowy i umieścić tablicę informacyjną. Ważne, by była ona umieszczona w widocznym miejscu. Później sporządzony musi zostać plan bezpieczeństwa inwestycji, a dopiero wówczas geodeta może wytyczyć granice budynku.

Kierownik na budowie

W czasie budowy kierownik nadzoruje prace budowlane i sprawdza ich zgodność z projektem, przepisami i pozwoleniem na budowę. Musi prowadzić dokładną dokumentację w dzienniku budowy, a ukończone etapy prac zgłaszać do odbioru inwestorowi. Jeżeli zauważył nieprawidłowości w przebiegu inwestycji lub zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, jest upoważniony do wstrzymania robót do czasu usunięcia niebezpieczeństwa. Na tym etapie kierownik może proponować zmiany w organizacji robót lub wykonania projektu, jeżeli uzna, że jest to korzystne dla inwestycji lub konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Koniec budowy to nie koniec pracy kierownika

Zakończenie prac na budowie to jednak nie koniec obowiązków kierownika. Musi on zgłosić inwestorowi ukończenie prac i budynek oddać do odbioru. Przekazuje także oświadczenie o zgodności obiektu z z przepisami prawa budowlanego, projektem i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu placu budowy i terenu wokół do porządku. Tym samym kierownik budowy gwarantuje usunięcie ewentualnych usterek wykrytych w czasie odbioru budynku.

Co grozi kierownikowi budowy za nieprawidłowości?

W przypadku nienależytego wykonania swoich obowiązków, kierownik budowy musi liczyć się z konsekwencjami. Mogą to być: upomnienie, upomnienie z koniecznością ponownego zdania egzaminu na uprawnienia budowlane, zakaz wykonywania funkcji przez czas od roku do 5 lat. Wszelkie skargi należy kierować do wojewody i to właśnie on wydaje stosowne orzeczenia. Kierownik budowy może zostać zmieniony pod warunkiem dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Kierownik budowy to zatem bardzo ważna i odpowiedzialna funkcja. Dba on bowiem o zgodność prac z projektem, ich jakość i kolejność. Odpowiada także za bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich osób na budowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *